เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66 เวลา 08.30 น. พลตรี กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยศูนย์ประสานงานสารนิเทศศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ในฐานะหน่วยกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสารนิเทศ ของกองทัพภาคที่ 3 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อกำลังพล, ครอบครัว, ทหารกองประจำการ, นักศึกษาวิชาทหาร รวมทั้งภาคประชาชน ให้มีภูมิคุ้มกัน และเข้าใจในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ผ่านทางเครือข่ายสื่อสารมวลชน และระบบ Social Media ครอบคลุมทุกมิติ " จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/66 มีความเข้าใจ และสามารถไปอบรมทหารใหม่ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามนโยบายของ กองทัพบกต่อไป