วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 0900 นาฬิกา พลตรี กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกครูทหารใหม่ และการเตรียมการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/66 หน่วยฝึกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปของหน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่ 7 และ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่แก่ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก  ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ทุกนาย ก่อนจะมีการรับทหารใหม่  เข้าหน่วย โดยยึดถือแนวทางตามระเบียบ และหลักสูตรปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ พร้อมสร้างทัศนคติ ปรับเปลี่ยนความคิดให้ทันสมัย สร้างคนให้มีวินัย โดยปราศจากการสูญเสีย  เกิดความภาคภูมิใจแก่น้อง ๆ ทหาร ตลอดจนครอบครัวของทหารใหม่ต่อไป ทั้งนี้พลตรี กิตติพงศ์  ชื่นใจชน รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำผู้ฝึกทหารใหม่ ผู้ช่วย ผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ทุกนาย ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งการรับทหารใหม่เข้ามาในหน่วย ทุกคนมีหน้าที่ที่จะฝึกอบรม สอนทหารใหม่มีระเบียบวินัย เป็นทหารของชาติอย่างภาคภูมิใจ นอกจากนี้ยังได้สอบถามความเป็นอยู่ของทหารใหม่ พร้อมให้โอวาทแก่ทหารใหม่อีกด้วย