เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 พันเอก เอกพงศ์ สุวรรณเวียง ผู้บังคับการกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่ และนายสิบพยาบาล หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้จัดสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ เข้าเยี่ยมเยียนครอบครัวของ นาย เอกวัฒน์ สุวรรณหงส์ ซึ่งได้พักอาศัยอยู่กับมารดา และหลาน ณ บ้านเลขที่ 108/1 หมู่ที่ 6 ตำบล ดงประคำ อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก ที่จะเข้าประจำการ ในผลัดที่ 2/66 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 โดยครอบครัวมีรายได้น้อย และเป็นเสาหลักของครอบครัว ปัจจุบัน ได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อทดแทนพระคุณของมารดา ในระหว่างรอเข้าประจำการอีกด้วย
#น้องเล็กกองทัพบก
#ครอบครัวกองทัพบก
#กองพันซ่อมบำรุงที่23
#กองบัญชาการช่วยรบที่3
#กองทัพภาคที่3