เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนของหน่วยในพื้นที่ กองกำลังผาเมือง พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุป เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ณ กองบังคับการกองกำลังผาเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะฯ ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปยังฐานปฏิบัติการกิ่วฮุง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการป้องกันชายแดนและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ยังได้ให้โอวาทและมอบผ้าห่มกันหนาวแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ที่ทุ่มเท – เสียสละดูแลประเทศชาติ ณ ฐานปฏิบัติการกิ่วฮุง ด้วยทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 มีความห่วงใยในหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นชายแดน และกำลังพลซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย และรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน พร้อมเน้นย้ำในการปฏิบัติภารกิจ คุมเข้มสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด สินค้าทางการเกษตร สินค้าหนีภาษี เข้ามายังราชอาณาจักร เพิ่มความถี่เฝ้าระวังพื้นที่ ทั้งทางบก ทางน้ำ รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส เพื่อความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนต่อไป