เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566  พันเอกเอกพงศ์  สุวรรณเวียง  ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้อนุมัติให้ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3  จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ โดยครั้งนี้เป็นการเปิดหน่วยฝึกฯ ให้ญาติทหารใหม่เยี่ยมเป็นครั้งแรก หลังจากทหารใหม่เข้ารายงานตัวเป็นทหารกองประจำการ โดยมีการพบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่ และได้สอบถามถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวบุตรหลานที่เข้ามาเป็นทหาร ญาติต่างรู้สึกประทับใจ ปลื้มใจและรู้สึกขอบคุณที่เห็นบุตรหลานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ในส่วนของทหารใหม่ได้รับกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัว ทำให้มีกำลังใจในการฝึกเบื้องต้นต่อไป  โดยทางหน่วยฝึกฯ จะเปิด ให้ญาติเยี่ยมทุกวันอาทิตย์จนกว่าจะจบการฝึก
#หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 4 
#กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23
#กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
#กองทัพภาคที่ 3 
#กองทัพบก