แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 เดินหน้าสร้างแกนนำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่หอประชุมเดชะตุงคะ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม“หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 จำนวน 200 คน ในระหว่างวันที่ 7 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 3 ผู้ช่วยผู้บัญชาการโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 เพื่อผลิตจิตอาสา 904 ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการเป็นแกนนำของประชาชนจิตอาสา ร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติ ในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม รวมทั้งเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังทัศนคติที่ดี และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในชาตินั้น จำเป็นต้องมีผู้มีความรู้ในเรื่องของ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระราโชบาย รวมถึงองค์ความรู้ ในศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะด้านจิตอาสา ที่จะถ่ายทอดแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้ได้รับทราบและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมถือว่า เป็นกำลังหลัก ที่จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนทุกคน ทุกหมู่เหล่าต่อไป โดยระหว่างการฝึก ผู้เข้ารับการอบรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านสถานที่ฝึก ที่พัก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ และอาหารพระราชทาน จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งภายหลังสำเร็จการอบรม จะได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” อันเป็นเครื่องหมายแสดงความสามารถ พร้อมจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเพื่อทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติในอนาคต