วันที่ 10 มิถุนายน 2567 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมงานกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก