วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 นาฬิกา พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรมและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ในจัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ และสองริมฝั่งแม่น้ำน่าน สะพานวังจันทน์ ถึง สะพานสุพรรณกัลยา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทหาร ตำรวจ เทศบาลนครเมืองพิษณุโลก สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันจัดเก็บขยะ วัชพืช ขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนา สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์