วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ที่ ห้องบันเทิงทัพ 1 กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณ คัทลียา แสงศิริรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล ที่ปฏิบัติงานภายในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3, ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และกองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ได้จัดหาทุนการศึกษา และได้รับการสนับสนุนจาก กองทัพบก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร และมูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 992,500 บาท โดยมอบทุนการศึกษาทั้งหมด 404 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษา 2 ปรเภท คือ ทุนทั่วไป และทุนเรียนดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพล ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ให้กับครอบครัวของกำลังพล ให้บุตรของกำลังพลได้มีกำลังใจ มีความมุมานะในการที่ศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญ และอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป